Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel van beide locaties (Noorderhof en Hemsterhuis) van de Pro Rege school. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten.

Drie rechten MR

De MR heeft het recht op inspraak. Dit betekent dat de MR gevraagd en ongevraagd advies (adviesrecht) mag uitbrengen of mag instemmen (instemmingsrecht) met nieuwe beleidsplannen. De MR mag daarnaast ook zelf voorstellen doen aan de directie van de school (initiatiefrecht). Om haar rol goed te kunnen vervullen is de directie van de school verplicht de MR tijdig en in voldoende mate te informeren over het voorgenomen beleid. De MR kan ook zelf informatie opvragen.

Omvang van de MR

De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van de Pro Rege School bestaat uit tien leden. Vijf ouders (oudergeleding) en vijf leerkrachten (personeelsgeleding). Onderaan deze pagina vindt u onze namen met foto. De leden van de MR worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen. Daarna kunnen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Als het weer tijd is voor (her)verkiezingen krijgen alle ouders een oproep zich verkiesbaar te stellen.

Data vergaderingen

De MR vergadert zes keer per schooljaar. Regelmatig nodigt de MR hierbij leden van het MT uit voor overleg. De MR-vergadering in schooljaar 2019-2020 staan gepland op:
De Jaarvergadering staat gepland op:
MR# Datum Tijd Locatie
1
2
3
4
5
6
In de rechterbalk van deze pagina vindt u de agenda’s en notulen van de vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle betrokkenen bij de school. Wilt u een vergadering bijwonen laat het ons vooraf even weten via onderstaand mailadres. U bent van harte welkom!

Agenda's

Download

Notulen

Download

Oudergeleding:

Joost Verdonkschot


Voorzitter en ouder locatie Hemsterhuis

Gido Jacobs


Penningmeester en ouder locatie Hemsterhuis

Mischa Marx


Ouder locatie Hemsterhuis

Omar Absane


Ouder locatie Noorderhof

Angelique de Mijttenaere


Ouder locatie Noorderhof

Personeelsgeleding:

Contact

Heeft u een onderwerp dat u onder onze aandacht wilt brengen of heeft u een vraag aan de MR? Stuurt u dan een mail naar: mr.proregeschool@amosonderwijs.nl.

U kunt ons natuurlijk ook altijd op school even aanspreken.