Medezeggenschapsraad

Net als elke basisschool heeft de Pro Regeschool een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over ontwikkelingen in de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij is er een onderscheid tussen adviesrechten en instemmingsrechten.

Algemene bevoegdheden

De MR heeft twee algemene bevoegdheden: informatierecht en initiatiefrecht. Informatierecht houdt in dat de MR op tijd voldoende informatie krijgt van het bestuur over voorgestelde veranderingen in het beleid. De MR kan daarmee een standpunt formuleren over de voorstellen. De MR kan ook informatie opvragen bij externe instanties. Initiatiefrecht betekent dat de MR over alle zaken die spelen in en om de school voorstellen kan doen en kan overleggen met de directeur.

Bijzondere bevoegdheden

De MR heeft daarnaast twee bijzondere bevoegdheden: instemmingsrecht en adviesrecht. In de MR gaat het over de budgetten van de school voor personeel en leermiddelen, de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school en het schoolplan. Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Denk aan het aanpassen van de schooltijden of het zorgplan. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten.

Omvang

De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van de Pro Regeschool bestaat uit acht leden. Vier ouders (oudergeleding) en vier leerkrachten (personeelsgeleding). De leden van de MR worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen. Daarna kunnen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Als het weer tijd is voor (her)verkiezingen krijgt u als ouders een oproep om u kandidaat te stellen.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar, of vaker als dat nodig is. Bij de vergaderingen is naast de leden van de MR penningmeester ook directeur Pascal Riet aanwezig als adviseur, net als Maikel Alberts, lid van de GMR.

De Jaarvergadering staat gepland op dinsdag 7 november om 19.30 uur.

Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de MR? Stuurt u dan een mailtje naar mr@proregeschool.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de leden.

 

Leden MR schooljaar 2017/2018:

Oudergeleding:


Marije Baart de la Faille, voorzitter

Gido Jacobs

Personeelsgeleding:

Brenda de Grijs

Roos Kolfschoten

Marlies Oonk

Documenten:

Jaarverslag 2016-2017