Leerkrachten


Foto Koch

groep 1/2 A  - Juf Noëll en juf Carin
groep 1/2 B  - Juf Farah en juf Jacqueline
groep 1/2 C  - Juf Tineke en juf Jacqueline
groep 1/2 D  - Juf Tamara en juf Carin
groep 1/2 E  - Juf Lia en juf Mahalia
groep 1/2 F  -  Juf Jessica en juf Mahalia

groep 3A - Juf Nicole en juf Brenda K
groep 3B - Juf Brenda K en juf Bo
groep 3C - Juf Marlies en juf Lian

groep 4A - Juf Bettina en juf Saskia
groep 4B - Juf Anne de R en juf Anne D
groep 4C - Juf Joyce T en juf Saskia

groep 5A - Juf Yvonne en meester Has
groep 5B - Juf Kim
groep 5C - Juf Jane en juf Els

groep 6A - Juf Miranda
groep 6B - Juf Brenda G
groep 6C - juf Anneke en juf Marlies

groep 7A - Juf Monique F en juf Joyce D
groep 7B - Meester Aldo en juf Jane
groep 7C - Juf Carola en juf Joyce D

groep 8A - Juf Chantal
groep 8B - Juf Natalie
groep 8C - Juf Roos